یکی از راه های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.
رای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد.
بنابراین گام های زیر باید به ترتیب طی شود:

1 مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.

2 مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

3 پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می شود نیم عشر مزبور را حق الاجرا می گویند. (ماده 131 قانون ثبت ) حق الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

4 معرفی اموالی برای توقیف.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star