چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به جرایم پزشکی را دارد؟
دادگاههای صالح در جرایم پزشکی
براساس ماده دو قانون مجازات اسلامی،مصوب ۱۳۹۲ جرم هر فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده باشد.
در این زمینه جرایم پزشکی را اینگونه میتوان تعریف کرد:
((هر فعل یا ترک فعلی که ناشی از اعمال پزشکی و یا مرتبط با حرفه پزشکی باشد و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.))
با تعریف فوق میتوان جرایم پزشکی را به دو دسته تقسیم کرد:
الف) جرایم ناشی از اعمال پزشکی
ب) جرایم مرتبط با حرفه پزشکی
ضمن اینکه در برخی قوانین خاص گستره ی جرایم پزشکی شامل تصدی متقلبانه مشاغل پزشکی بدون حصول شرایط مقرر قانونی نیز میباشد.
جرایم ناشی از اعمال پزشکی
در این نوع جرایم علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد،فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی می شود.
مهمترین این عناوین مجرمانه شامل :
۱-ارتکاب قتل
۲- قتل ترحم آمیز یا اوتانازی
۳- صدمات بدنی
۴-سقط جنین
جرایم مرتبط با حرفه پزشکی
پاره ای از رفتارهای مجرمانه در حرفه پزشکی ممکن است دیده شود که اگرچه خاص اعمال پزشکی به شمار نمی روند،اما به واسطه خصوصیت مرتکب آن,که پزشک است،به نوعی مرتبط با اعمال پزشکی خواهد گردید.
مهمترین این جرایم عبارتند از :
۱-افشای سر حرفه ای
۲-صدور گواهی خلاف واقع
۳-خودداری از کمک به مصدومین
۴-فریب بیماران
۵-اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star