1دعوای مطالبه پول خارجی اعم از دلار – یورو – ماولا – ین ژاپن – دینار و…)

2دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی

3دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی

4دعوای مطالبه منافع

5 دعوای مطالبه سهم الارث

6دعوای اثبات مالکیت

7دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع

8دعوای خلع ید غاصبانه

9دعوای تسلیط ید یا وضع ید

10دعوای مطالبه وجه التزام قراراردادی

11دعوای مدنی مطالبه دیه

12دعوای مطالبه مهریه

13دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ
14 دعوای استرداد وثیقه

15 دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه

16دعوای مطالبه حقوق زارعانه حق ریشه

17دعوای اثبات نسق زارعانه

18دعوای ابطال ظهر نویسی چک

19 دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه

20دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت

21 دعوای مطالبه ارش میبع معیوب

22 دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی
23دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول

24دعوای ابطال معامله فضولی

25 دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی

26دعوای ابطال سند در وجه حامل

27دعوای ابطال سند وقف
28 دعوای اثبات وقفیت

29 دعوای اثبات وصیت مالی

30دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن

31 دعوای مطالبه مال الصلح

32دعوای مطالبه مورد صلح

33 دعوای استرداد جهیزیه

34 دعوای استرداد هدایای نامزدی

35دعوای استرداد میبع

36 دعوای اعتراض به ثبت مال غیر منقول

37دعوای اعتراض به تحدید حدود

38 دعوای الزام به تحویل میبع

39 دعوای قلع و قمع مستحدثات

40دعوای اثبات حریم ملک
41دعوای مطالبه سهم الشر که

42 دعوای مطالبه هزینه های درمان

43 دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات

44 دعوای تحویل موصی به

45دعوای استرداد عاریه

46 دعوای مطالبه سهم الترکه

47دعوای اخذ به شفعه

48دعوای اثبات معامله

49دعوای اثبات اقاله

50دعوای ابراء

51 دعوای فک رهن

52دعوای استرداد چک

53دعوای تعدیل اجاره بها
***نكته:قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف را دعوای مالی دانسته است. دم بند –ب – ماده ۲۳۰ قانون مذکور چنین آمده است: دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می بائمد از قبیل دین، ثمن میبع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است، با گواهی دو مردیا یک مرد و دو زن.»» ثابت می شود

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star