1.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .

2.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .

3.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .

4.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .

5.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .

6.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .

7.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .

8.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .

9.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده 48 جاری خواهد بود .

10.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد .

شویی چیست؟

1.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .

2.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .

3.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .

4.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .

5.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .

6.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .

7.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .

8.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .

9.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده 48 جاری خواهد بود .

10.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد .

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star