1-جهل به حرمت جماع رافع مسئوليت كيفري جاهل خواهد شد(جهل حكمي)

2-ادعاي جهل به حكم و يا موضوع در زنا در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود،ادعای مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته ميشود و حد ساقط ميگردد.

3-ادعاي زاني يا زانيه به اكراه در زنا در صـورتي كـه يقـين بـر خـلاف آن نباشـد قبـول میشود.

4-انكار بعد از اقرار در زنا⬅️در صورتيكه اقرار به زنايي باشد كه موجـب قتـل و رجـم است،با انكار بعدي رجم و قتل ساقط ميشود و در غير اين صورت با انكار بعـد از اقـرار حـد ساقط نمي شود.

5-كيفر زناي مرد متأهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود جلد،تراشيدن سر و تبعيد بـه مدت یک سال خواهد بود.

6-حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غير محصن:

الف)زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است
ب)زنا با محارم نسبی
ج)زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است
د)زناي غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است

7-در تفخيذ اگر فاعل غير مسلمان باشد و مسلماني را تفخيذ كرده باشد فقط غيرمسلمان به قتل می رسد.

8-تكرار جرم زنا،تفخيذ،مساحقه،قذف و سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است امـا تکرار جرم شرب خمر در مرتبه سوم موجب قتل است.

9-قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط

10-در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعـول و نيـز فرقـي بـين مسـلمان و غيرمسـلمان نیست.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star