متهم در تمام مراحل دادرسی [ تحقیقات و دادگاه ] برای یک بار میتواند تقاضای تخفیف تأمین را درخواست کند. [ماده ٢٤٤]

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star