بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تأمین،قرار نظارت قضایی هم برای مدت معین صادر کند.مثلا به متهم بگوید خود را نوبه ای به مراکز یا نهادهایی معرفی کند،یا او را از رانندگی منع کند، یا ممنوعیت خروج از کشور صادر کند و… [ ماده٢٤٧]

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star