قانون تجارت

قانون تجارت كتاب اول- تجارت و مقررات حاكم بر آن باب اول- تاجر و قائم مقام تجارتي ماده 1- تاجر شخصي است كه براي خود به هريك از اعمال زير اشتغال دارد: 1- تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش، اجاره