قوانین مناطق آزاد

ضوابط‌ ثبت‌ شرکت‌ ها و مالکیت‌ های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌   ـ صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌  مصوب 1374 فصل‌ اول‌  ـ تعاریف‌ ماده‌ 1 ـ در این‌ تصویبنامه‌ واژه ‌های‌ زیر به‌ جای‌ عبارت‌ های‌ مشروح‌ مربوط‌ به‌ کار می‌رود 1 ـ1 ـ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ 2 ـ1 ـ منطقه‌