1- نمونه نامه ختم تصفیه 2- نمونه آگهی دعوت از شرکاء جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص به طور همزمان 3- آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء رمز فایل : sabtefarda.com

50,000 ریال – خرید

1ـ نمونه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی. 2ـ نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه. 3ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه 4- نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 5ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده. 6ـ نمونه درخواست اعلام…

50,000 ریال – خرید

1ـ نمونه صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده 2ـ نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره 3ـ نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت 4ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت 5ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت 6ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شرکت جدید 7ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج…

50,000 ریال – خرید

1- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص 2-نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص 3ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز 4ـ…

50,000 ریال – خرید

1- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده در خصوص انتخاب مدیران 2-نمونه صورتجلسه هيات مديره 3- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل 4- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغییر نام 5- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه 6- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده…

50,000 ریال – خرید
خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star