آیا میدانید دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.
این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید از دادگاه، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند (مستند ماده15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393مجلس شورای اسلامی)و اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است، طرح شود ؛ دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر میکند. (مستند تبصره ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی)

آیا میدانید هر گاه مدیونی با انگیزه فرار از ادای دین اموال خود را به دیگری منتقل کند و اگر این امر ثابت شود مجازات وی حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به، یا هر دو مجازات می شوند .

آیا میدانید کسی که اموال شخصی را که مدیون است با علم به موضوع، انتقال گیرد و این امر ثابت شود، منتقل علیه، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت طلب یا انتقال؛ مثل یا قیمت آن، از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به، از محل آن استیفاء خواهد شد. (مستند ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی )

آیا میدانید در موارد حقوقی (مدنی) مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی در صورت عدم احقاق حق یا به عبارت دیگر اگر خواهان قادر به دریافت حق خود، پس از صدور اجرائیه نباشد محکوم له می تواند از مرجع اجرا کننده راَی، تقاضای ممنوعیت خروج محکوم علیه را بنماید.
متن ماده 23 :مرجع اجرا کننده راَی، باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کنند. این قرار تا زمان اجرای راَی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است .و مطابق تبصره این ماده فقط در خصوص سفر واجب، که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری؛ دادگاه موقتا” به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

آیا میدانید محکومیتهای کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه هاست (مستند تبصره ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی)

آیا میدانید مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی؛ در مورد گزارشهای اصلاحیه مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است مستند(ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی)
همچنین ماده 515 این قانون بیان میکند: مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، حبس شود.
چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود .
و مطابق تبصره این ماده : اگر مدت زمان تحت نظر، یا بازداشت شدن متهم ،کمتر از ۲۴ ساعت باشد، در احتساب ایام باز داشت یک روز محاسبه می شود.

آیا میدانید چنانکه شخصی قبل از محاکمه مدتی را در زندان سپری کرده باشد و پس از محاکمه محکوم به شلاق شود؛ به تعداد روزهایی که در حبس بوده است یعنی به ازای هر روز حبس ۳ ضربه شلاق از مجازات وی کم میشود مستند بند ب ماده 516 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ که مشعراست : در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی 3 ضربه از شلاق کسر میشود .در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی 3 ضربه از شلاق کسر میشود.

آیا می دانید چنانچه محکوم علیه قصد تجدیدنظر نداشته باشد و به دادگاه بدوی این امر را بیان نماید( یعنی درخواست اجرای رای بنماید) دادگاه می تواند مجازات وی را تا یک چهارم تخفیف دهد .
مستند ماده ۴۴۲ – در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد،محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یادرخواست تجدیدنظر را مستردنماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه دروقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star