1 ابراء با اعراض چه تفاوتی دارد؟
? ابراء
چشم پوشی از حق دَینی است.
? اعراض
چشم پوشی از حق عینی است.

2 زندان با حبس چه فرقی می کند؟
-زندان
مکانی است که فرد در آن قرار می گیرد.
-حبس
حالتی است که فرد در آن قرار می گیرد.

3 ممانعت با مزاحمت چه فرقی دارد؟
-ممانعت
کل حق را می گیرد.
-مزاحمت
کل حق را نمی گیرد.

4 اذن با اجازه چه تفاوتی دارد؟
– اذن
قبل واقعه حقوقی است.
– اجازه
بعد از واقعه است.

5 واژه های تائید، ابرام، نقض و فسخ چه معنایی دارند؟
– تائید
تائید رأی در دادگاه تجدید نظر.
– ابرام
تائید رأی در دیوان عالی کشور.
– نقض
نقض رأی در دیوان عالی کشور.
– فسخ
نقض رأی در دادگاه تجدید نظر.

6 گذشت با رضایت چه تفاوتی دارد؟
-گذشت
در امور کیفری است.
– رضایت
در امور حقوقی است.

7 اراده با اختیار چه فرقی دارد؟
– اختیار
امری بیرونی است.
– اراده
امری درونی است.

8 واژه می بایست با می باید چه تفاوتی دارد؟
– می بایست
مربوط به گذشته است.
– می باید
مربوط آينده است.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star