یادمان باشد…

پرسش از شاهد درخصوص تعیین دقیق تاریخ ،ساعت و طول مدت یک واقعه سؤالی سخت و دشوار است.و باید گفت دشوارتر از همه تعیین تاریخ می باشد،زیرا هر روز مشابه ایام دیگر است به آسانی می توان به یاد آورد که واقعه در یک روز تابستانی رخ داده یا زمستانی،اما دقیقاً نمی توان گفت کدام روز تیرماه یا دی ماه بوده است.زیرا روزهای هریک از ماهها را به علت فقدان مشخصات خصوصی نور و حرارت نمی توان از یکدیگر متمایز کرد،بنابراین عدم تعیین تاریخ توسط شاهد نمی تواند خدشه ای به ارزش شهادت وارد کند.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star