تعریف:
عقدے است ڪه به موجب آن احــد متعــــاملین ســـرمـایه مے دهد با قیــد اینڪه طرف دیگر
با آن تجـــارت ڪرده ودر ســود آن شریڪ باشـــــند. (م. ۵۴۶)

طرفیـــــن:
-مالڪ : صاحـــب سرمایه
-مضـــارب : عــــــامل

-مالڪ و مضارب در برابر طلبڪاران مسولیت تضامنی دارند(ماده ۱۱۶ و۱۲۰ تجارت)

– سرمایه و مضاربه باید وجـــــه نقـــــــــــــد باشد(۵۴۷ق. م)
پولــــهاے خارجــــی نیز وجـه نقد محسوب مے شوند(وحدت رویه)
-در عقــــــد مــضاربه به محض ظهور ســــود، مالڪیت حاصل مے شود

-عامل نمی تواند براے عمل خود اجرت معین ڪند، چون تعهد او قراردادے مےباشد. ولی در صورت اجیر گرفتن می تواند اجرت وے را معین ڪند

-درصورتی ڪه درعقد مضاربه مدت معین نگردد، عقد مضاربه باطل نیست لڪن در صورت تعیین مدت، پس از انقضاء آن مدت، مضارب دیگر نمے تواند معامله ڪند، مگر به اجازه جدید مالڪ

! عقد مضاربه، عقدے جایز است وتعیین مدت سبب لازم شدن آن نمی شود.

!مضارب در حڪم امین است وضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدے و تفریط(م. ۵۵۶)

مورد مضاربه :

-انتقال مورد مضاربه:
*بدون اذن مالڪ:مجاز است
*با اذن مالڪ :صحیح است و عامل دوم بجاے عامل اول با مالڪ رابطه ی حقوقی پیدا مے ڪند

-انعقاد عقد مضاربه دیگر:
*بدون اذن مالڪ :مجاز نیست
*بااذن مالڪ :صحیح است و مضاربه دوم عقدے است مستقل وتنها در روابط طرفین موثر است و درحق مالڪ اثرے ندارد

انفساخ عقد مضاربه:(۵۵۱)

-_فوت یا جنون یا سفه یڪی از طرفین
-مفلس شدن مالڪ
-تلف شدن تمام ســـرمایه وربح
-عدم امڪان تجارتے ڪه منظور طرفین بوده

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star