نکته1_حداقل مجازات نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی دو برابر حداقل و چهار برابر حداکثر مجازات نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقیقی است.

نکته 2_مجازات های تکمیلی نسبت به محکومان حد؛قصاص و تعزیرات درجه شش تا یک اعمال می شود.

نکته3_مجازات های تکمیلی اختیاری و یا اجباری بوده ولی مجازات های تبعی اجباری هستند.

نکته4_مجازات های تکمیلی حتما باید در حکم دادگاه ذکر شوند ولی مجازات های تبعی نیازی به ذکر در حکم دادگاه ندارند.

نکته5_بر خلاف تصور عامه اعدام با قصاص یکی نبوده و قصاص یکی از چهار مجازات اصلی است و فقط مختص به جنایات عمدی است؛در صورتی که اعدام یک مجازات تعزیری است که مصادیق متعدد دارد.

نکته6_انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال آن در صورتی امکان پذیر است که برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد و یا فعالیت خود را منحصر به ارتکاب جرم کرده باشد.

نکته7_حداکثر میزان شلاق تعزیری در جرایم تعزیری غیر منافی عفت 74ضربه و در جرایم منافی عفت تعزیری(تقبیل و مضاجعه)99ضربه می باشد.

نکته8_در صورتی که مجازات جرمی قابل انطباق با هیچ یک از درجات هشت گانه مجازات های تعزیری نباشد؛آن مجازات تعزیر درجه هفت محسوب می شود.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star