1- تغییر در مواد اساسنامه
2- انحلال شرکت قبل ازموعد (دادگاه هم میتواند حکم به انحلال دهد )
3- تغییر در میزان سرمایه شرکت
4-انتشار اوراق قرضه
5-تبدیل سهام بی نام به بانام و بلعکس
6-سلب حق تقدم خرید سهام جدید در هنگام افزایش سرمایه
7- تبدیل شرکت سهامی به نوع دیگر از شرکت های تجاری
8-تغییر امتیازات نوع بخصوصی از سهام
9- ایجاد سهام ممتاز

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star