در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهتی دیگر پدر و مادر جدا از هم زندگی می کنند هر کدام از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست می تواند نسبت به ملاقات طفل از طریق مراجعه به محکمه در صورت اختلاف اقدام نماید.

لازم بر توضیح است که این حق فقط مختص ابوین نبوده و اجداد پدری و مادری دارای حق ملاقات می باشند و حتی سایر خویشان مثل برادران و خواهران نیز در صورت ضرورت تقاضای ملاقات طفل را بنماید.

موارد سقوط حق و تکلیف تربیت یا حقوق و تکالیف ابوین در تربیت اطفال در چه صورتی ساقط می گردد:
http://telegram.me/joinchat/BXo07zvHqrBpqMg17SAFSw
جنون ابوین :براساس ماده 182 ق.م که حجر پدر را از موارد سقوط ولایت دانسته جنون پدر را نیز باید موجب سقوط حق و تکلیف او در زمینه تربیت دانست.

عدم مواظبت انحطاط اخلاقی ابوین: براساس ماده 1173 ق.م هر گاه به واسطه عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که تحت نظر اوست تربیت طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او و یا به تقاضای رئیس دادگستری شهرستان هر تصمیمی را که برای تربیت طفل ضروری بداند اتخاذ کرده و بارعایت مصلحت تربیت طفل را به هر کس که شایسته باشد محول نماید.

کفر : در صورتی که یکی از ابوین طفل کافر گردد در حق تربیت طفل ساقط می شود زیرا کافر بر مسلمان سلطه ای ندارد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star