-به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است، پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید:

1- التزام به حضور با قول شرف

2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت عدم حضور تبدیل به وجه الکفاله

3- اخذ کفیل با وجه الکفاله

4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول

5- بازداشت موقت

.قرار اول ( التزام به حضور با قول شرف) برای جرایم ساده و کم اهمیت صادر می شود، مثلا درباره افرادی که از فضیلت خاص اخلاقی بهره مندند و یا افرادی که به شرف و حیثیت خود ارج می نهند و قرار آخر ( بازداشت موقت) شدیدترین نوع تامینی است، که قاضی، می تواند متهم را به تحمل آن مجبور سازد، صادر می شود.

♦️تامین درباره صادر کننده چک بلامحل
ماده 18 قانون چک، مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل را مکلف نموده است، حسب مورد برای متهمان یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) صادر نماید. بدین ترتیب بر خلاف گذشته مرجع رسیدگی مجاز نیست با صدور قرار وجه الضمان الزاما وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ کند.
-قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

در این نوع تامین، قاضی آزادی متهم را موکول می کند، به اینکه شخص دیگری حضور مرتب متهم در مواقع احضار را در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و کفالت نماید، بر حسب این تامین آزادی متهم منوط می شود به معرفی کفیل و صدور قرار قبول کفالت، تا معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت، متهم در بازداشت می ماند.
-قرار اخذ وثیقه:
به موجب این قرار، متهم در قبال آزادی خود، معادل مبلغ چک وجه نقد، مال منقول و یا غیر منقول معرفی می نماید، و تا معرفی مال مورد وثیقه در بازداشت می ماند و مال مورد وثیقه ممکن است، از طرف خود متهم و یا شخص دیگری سپرده شود.

*سوال: آیا می شود به جای معرفی کفیل وجه نقد پرداخت نماید؟

–پاسخ، مثبت است چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وجه نقد یا مال منقول بسپارد قاضی مکلف به قبول آن است.
مثال : متهمی که درباره او به دلیل صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیون ریال در دادسرای کرمان قرار کفالت صادر شده است، اعلام می کند که چون اهل و ساکن کرمان نیست و در آن شهر آشنایی با کسی ندارد تا کفیل او شود و از معرفی کفیل ناتوان است. لذا می خواهد به میزان وجه الکفاله ( یک میلیون ریال) پول نقد به صندوق دادگستری بسپارد و آزاد شود تا تکلیف پرونده مشخص گردد، در این صورت قاضی مکلف به قبول آن است.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star