الف) عاقله

۱- اگر جنایت با بینه (شهادت) ثابت شده باشد

۲- اگر جنایت با علم قاضی ثابت شده باشد

۳- اگر جنایت با قسامه ثابت شده باشد

ب) خود جانی

۱- اگر جنایت با اقرار ثابت شود

۲- اگر جنایت با نکول از سوگند ثابت شده باشد

۳- اگر جنایت با نکول از قسامه ثابت شده باشد

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star