قـــــتل عــــــمــــــد :

1 قصد فعل + قصد نتیجه = عمد. (بند الف ماده ی 290).

2قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعا ڪشنده است. = عمد. (بند ب ماده ی 290).

*اصل، بر آگاهی است. (تبصره ے 1 ماده ی ۲۹۰).

3قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعا ڪشنده نیست. + مجنی علیه ویژگی خاص دارد. = عمد. (بند پ ماده ی 290).

*اصل، بر عدم آگاهی است.(تبصره ی 2 ماده ی 290)

*علم و آگاهی به نوع عمل نسبت به وضعیت فرد؛

*علم و آگاهی به ویژگی خاص مجنی علیه.

4قصد فعل + قصد نتیجه + مشخص نبودن فرد = عمد. (بند ت ماده ی 290).

**************************

-قتـــل شبــــه عمـــــــد :

1قصد فعل + عمل مشمول جنایات عمدے نیست. = شبه عمد. (بند الف ماده ی 291) :

* نوعا ڪشنده نیست.
*عدم قصد نتیجه؛
*عدم ویژگی خاص مجنی علیه.

2عدم قصد فعل + خطا یا تقصیر جزائی = شبه عمد. (بند پ ماده ی 291).

***************************

– قـــتــل خــطاے محــض :

*نه قصد فعل + نه قصد نتیجه + تقصیر خطائے وجود ندارد. = خطاے محض. (بند پ ماده۲۹۲)

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star